پایان نامه های کارشناسی ارشد (مصوب)

رشته حقوق خانواده

ردیف

نام دانشجو

عنوان

تاریخ تصویب

1

فاطمه زهرا ابراهیمی

نقش اختلالات جنسی در حقوق زوجین

1396

2

زینب خیراندیش

آسیب شناسی قوانین جمعیت در حوزه ی اشتغال ناظر به سیاست های کلان ابلاغی امام خامنه ای (مدظله-العالی)

1397

3

سمانه کافی

مبانی و آثار جهل زوجین نسبت به موانع نکاح در نظام حقوقی ایران

1396

4

طاهره محمدی

بایسته های قوانین در حمایت از زوجین در برابر آسیب های جنگ نرم

1397

5

مریم تاجداری

بررسی فقهی و حقوقی رویه قضایی ایران در خصوص مهریه

1397

6

زینب صمدیان

بررسی تطبیقی تحلیلی حق سلامت خانواده در نظام داخلی و نظام بین المللی با تاکید بر حق باروری

1398

7

سارا رضایی

جایگاه قاعده ی اضطرار در حقوق خانواده ایران

 

8

منصوره میر باقری

تعهد بر نکاح و ضمانت اجرای آن  در نظام حقوقی ایران با تکیه بر ارای قضایی

1397

9

مریم عظیمی

توانمند اقتصادی زنان  خانه دار در نظام حقوقی ایران و اسناد بین الملل

1397

10

سعیده هوشمند

سیاست تقنینی و قضایی نظام جمهوری اسلامی ایران درپیش گیری از اثار سوء مجازات سالب حیات بر خانواده محکوم علیه در جرایم مواد مخدر و روان گردان

1397

11

سمانه رضوی

گستره قاعده تسلیط در نظام حقوق خانواده ایران.

1398

12

رکسانا بوعذار

قضازدایی از جرایم خانوادگی و تأثیر آن بر خانواده

1397

13

سیده زهرا حسینی

احسان در نظام حقوق خانواده ایران

1398

14

سمیرا بیکدلو

تحلیل آرا و رویه قضایی ایران در مسأله نشوز

1398

15

زهرا نقره

ظرفیت سنجی نظریه خانواده درمانی در نظام حقوقی ایران

1398

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشته مدیریت آموزشی

ردیف

نام دانشجو

عنوان

تاریخ تصویب

1

لیلا تنهایی

شناسایی کارکردهای فرهنگی- تربیتی مدرسه براساس تجارب زیسته مدیران مدارس در سه دهه انقلاب اسلامی ایران

1398

2

لیلا بختیاری

فرآیند رشد خرد در مدیران سازمان آموزشی با تأکید بر آموزه های اسلامی

1398

3

عطیه عظیمی

ابعاد و مولفه های فرهنگ پذیری از نظر اسلام با تأکید بر نقش مدارس

1398

4

مهسا بخارایی

نقش مدیران آموزشی در کنترل مدیریت برداشت با تاکید بر دیدگاه اسلام

1398

5

مرضیه احمدیان بابکی

تبیین رفتار سازمانی در محیط های آموزشی جهت برقراری تعادل آزادی و نظم بر اساس مبانی اسلام

1395

6

مرضیه خداوردیان

مولفه های چابکی سازمان های آموزشی بر اساس آموزه های اسلامی

1396