درخواست دانشنامه

 مراحل صدور دانشنامه
1)مراجعه به اداره پذیرش و ثبت نام- امور دانش آموختگان خانم جنوبی و پر کردن فرم درخواست دانشنامه
الف)ارائه گواهی مبنی بر نوع و میزان همکاری با مراکز مختلف پس از اتمام تحصیل که به تایید عالی ترین مقام مسئول آن مرکز رسیده باشد.
ب)ارائه آخرین حکم کارگزینی ویژه شاغلین
2) ارجاع درخواست و مدارک پیوست توسط امور دانش آموختگان به شورای تعهد جهت بررسی و اعلام نظر نهایی(این روند حداقل یکماه به طول می انجامد)
3) پس از اعلام نظر شورای تعهد با پیگیری دانش آموخته متقاضی مراتب از طریق امور دانش آموختگان به ایشان اعلام می گردد.  آن دسته از دانش آموختگانی که قبل از شروع به کار در مراکز مختلف دانشگاه را مطلع ننموده اند یا گواهی اشتغال ایشان مورد تایید شورای تعهد قرار نگیرد مشمول پرداخت هزینه تعهد تحصیلی می گردند.
*مدارک مورد نیاز:
1)تحویل اصل گواهی موقت
2) خرید تمبر از حسابداری
3) دو قطعه عکس4×3 پشت نویسی شده با پوشش کامل
4) کپی تمام صفحات شناسنامه + کپی کارت ملی
5)واریز مبلغ 230.000 ریال (معادل بیست و سه هزار تومان)به سازمان امور دانشجویان به حساب شماره2172019006002 بانک ملی ایران شعبه فردوسی (کد137)
6) تحویل فرم اطلاعات به صورت دستی