اسامی دانشجویان استعداد درخشان

مائده سادات خاکزاری – 95 حقوق
ملیکا محبوبی – 95 حقوق
فاطمه رفیعی طاقانکی – 95 حقوق
فاطمه نوری – 95 حقوق
سیده ریحانه سیدموسوی – 95 معارف اسلامی و علوم تربیتی
سلما مهدوی کنی – 95 معارف اسلامی  و علوم تربیتی
ریحانه جلالی فراهانی – 95 حقوق
فاطمه اصغری – 96 فقه و حقوق اسلامی
ریحانه آقامحمدکاشی – 96 فقه و حقوق اسلامی
نرگس السادات هاشمی نژاد – 96 معارف اسلامی و علوم تربیتی
زهرا محمدی منفرد - 96 معارف اسلامی و علوم تربیتی
فاطمه ملکی – 96 حقوق
زهرا عموآقائی – 96 فلسفه و کلام اسلامی
فاطمه جعفر پور – 96 فقه و حقوق اسلامی
زهرا باقری رنانی – 96 فقه و حقوق اسلامی
زهرا شریفی – 97 حقوق
کوثر حق شناس جلیل آبادی – 97 فلسفه و کلام اسلامی
نگین جهان فر – 98 حقوق
زهرا فقفوری بیلندری – 98 حقوق
ملیکا شریف رضویان – 98 حقوق
عارفه قهرمانی – 98 معارف اسلامی و علوم تربیتی
عدنا عابدی - 98 معارف اسلامی و علوم تربیتی
راضیه لطفیان نوه برخورداری - 98 معارف اسلامی و علوم تربیتی